ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА

 

Име на проекта и продължителност:  Млади журналисти, 4 години

Брой, клас и паралелка на децата и учениците, включени в иновацията (2017/2018):  44 ученици от I клас до приключване на начален етап

Брой на педагогическите специалисти, включени в иновацията (2017/2018):  4 педагогически специалисти

Цел: Въвеждането на „Журналистика“ по време на заниманията по интереси ще помогне на учениците да развият четивна и писмена грамотност, креативност и критичност, комуникационни умения.

Описание на проекта:         

Въвеждането на „Журналистика“ в заниманията по интереси в I клас е нещо ново, различно и иновативно за нашето училище. Предложението ни е тези дейности да бъдат два пъти седмично по един час за бъдещите първокласници и това да продължи до завършване на IV клас. Очаква се да бъдат формирани 2 паралелки.

В заниманията по интереси учениците с помощта на своите учители ще работят целенасочено по решаване на световни проблеми, свързани с екология, здравословен начин на живот, образование, проблеми в училище, както и теми, съобразени с техните интереси и нужди. Учениците ще се срещат с различни ролеви модели, представители на различни професии, ще ги интервюират, за да разберат от опита на успешни личности какъв път е нужно да изминат, за да получат мечтаната работа. Всички свои открития и постижения, учениците ще описват във вестник/списание, което ще разпространяват на хартиен и електронен носител.

Ще влизат в роли на водещи, сценаристи, репортери, оператори, поемайки всички отговорности за организирането разпространението на списания и вестници и организирането и провеждането на събития.

За целта е важно да включим и родителите, които да помагат на децата да разпространяват изданията си, за да достига до възможно най-широк кръг от хора. Родителите могат да се включат също като ролеви модели в класната стая, помощници на децата при организиране на събития, гости и участници в различни мероприятия.

Основните елементи на предложението, обуславящи неговия иновативен характер, могат да бъдат обобщени по следния начин: разкриване на нови възможности за развитие и изява на творческите способности, предпочитания и интереси на учениците; прилагане на нови методи на преподаване; формиране на различни умения за практически действия, умения, които като цяло са дефицит в традиционното образование. Целта е мотивацията на учениците за качествено образование да ги превърне в активни участници в учебния процес.

План за изпълнение

(2017/2018) Обучение на учители по следните теми: „Интерактивност в обучението“ и „Експериментът в обучението по природни науки и екология.“

Изготвяне на тематично разпределение за занимания по интереси, включващи „Журналистика“ за I клас по следните глобални теми:

- Въведение в журналистиката

- Опазване на околната среда

- Здравословен начин на живот

- Училищна среда

- Интервю

- Създаване на списание

- Организиране на събитие

  • Информационна среща с родители на бъдещи първокласници, на която родителите ще бъдат запознати с предстоящите за учебната година дейности. Ще бъдат анкетирани, за да могат учителите да получат максимална информация за интересите на децата и да адаптират уроците си към тях.
  • Организиране и провеждане на събития от ученици, свързани с представянето на техните проекти с участието на родители и външни гости.
  • Отчитане и анализ на резултати чрез таблици, графики, матрици; обсъждане на резултатите с ученици, родители и екип и разпространение на добри практики чрез сайта на училището, социални мрежи и срещи с ученици от близки училища.