Приказен свят

Клуб "Приказен свят"
Ръководител - Диана Тодорова

Приказки се от незапомнени времена и се предават от поколения на поколения, за да ни научат на това кое е добро и кое-зло, да развиват фантазията ни, да ни възпитават в морални ценности и добродетели, да ни вдъхнат вярата, че справедливостта винаги побеждава и че човек е красив тогава, когато е красиво и добро сърцето му...

Основни дейности на клуба:
Запознаване с много приказки от световната съкровищница.
Илюстрации – изложба от рисунки по определени приказки.
Драматизации на приказки – изява пред родителите и педагогическия колектив.
Гледане на детски филми по приказки. Развитие на устната и писмената реч.
Снимки: