Първи клас

 ПРИЕМ I КЛАС -2017/2018

 ПРИЕМ I КЛАС -2017/2018

 ЗАПОВЕД   Относно:   План - прием на учениците от I – ви клас
 за учебната 2017/2018 година.
 КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС- СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2017/2018 
 СХЕМА ЗА ОБХВАТА НА РАОЙНА НА УЧИЛИЩАТА В РАЙОН „НАДЕЖДА”
КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ - 15 СУ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ
НЕОБХОЗИМИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПЪРВИ КЛАС 

 БРОШУРА

 ГРАФИК

Забележка: Информационната кампания за 1 клас и приемането на заявления
стартира от 18.04.2017 г.

                                       УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 

 • РАННО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК :английски език по системата на училища Кеймбридж; немски език; руски език
 • първи стъпки по предприемачество по програма Джуниър Ачийвмънт България
 • Извънкласни дейности: народни и модерни танци, таекуондо, различни групи по интереси по проект “Твоят час ” и др.
 • Безплатни учебници за всяко дете от І до ІV клас
 • Безплатна закуска и плод, както и ученически стол (топъл обяд)
 • Учебният процес в начален етап (І – ІV клас) се осъществява в уютни и приветливи класни стаи на първия етаж, съобразени с възрастовите особености на децата.
 • Кабинет по информационни технологии
 • Библиотека
 • Ресурсни учители
 • Медицински кабинет

 

 ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМА

 1. Подаването на заявления за прием в първи клас ще се осъществява на хартиен носител в канцеларията на 2 етаж с работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч. от 18 април до 19 май 2017 година
 2. Заявлението е по образец, който може да се изтегли от сайта на 15 СУ “А. Мицкевич” или да се попълни на място в училището.
 3. След всяко класиране списъците на класираните ученици ще бъдат поставени на главния вход на училището и ще бъдат публикувани на сайта.
 4. Списъците на класираните ученици ще се обявяват по входящи номера съгласно Закона за защита на личните данни.
 5. Близнаци се класират заедно, ако поне един от тях е приет – над утвърдения брой ученици в паралелката 
 6. Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързани с определени критерии на учениците, родителят/настойникът подава допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.
 7. Родителят/настойникът попълва декларация – образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи.
 8. Призаписване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя оригиналите на документи удостоверение за завършена подготвителна група.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 • Заявление от родител ОБРАЗЕЦ 1 (ЗА ПРИЕМ); ОБРАЗЕЦ 2( ЗА ЗАПИСВАНЕ)
 • Aкт за раждане за удостоверяване на данните, попълнени в заявлението.
 • Оригинал от удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище

В случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство.