Подготвителен клас за петгодишни деца

  • Развитие на комуникативно-речевите умения
  • Английски език
  • Сюжетно-ролеви игри в подходяща познавателна среда
  • Игри, развиващи двигателната активност на децата