„Образование за утрешния ден“ 2020-2021

           „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Линк към официалния сайт на проекта: https://www.mon.bg/bg/100725

 

15. СУ "Адам Мицкевич" разполага с интерактивна дъска по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Нашите клубове:

 

Дигитални умения       –  Маргарита Думанова

Компютърен клуб        –  Екатерина Гюзелева