Тържества за изпращане на випуск 2020 година

Протокол

за провеждане на тържества за изпращане на випуск 2019/2020 година

 

Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в страната, и с цел опазване здравето на учениците и учителите тържествата следва да се провеждат при спазване на следните правила:

  1. Церемонията по изпращане на зрелостниците да се състои само на открито (в двора на училището), като не се допуска влизане в сградата на училището.
  2. Всяко училище може да определи брой ученици от класовете от гимназиалния етап, както и брой учители, които имат желание и могат да вземат участие в ритуала по изпращането на учениците от XII клас, в зависимост от големината на мястото, където ще се проведе тържеството, като при подреждането на учениците съблюдава спазването на разстояние поне от 1,5 м между тях, както и между редиците от ученици. В случай че учениците са непълнолетни те биха могли да участват само с декларирано съгласие на родителите до директора на училището.
  3. Официалните лица и гости на събитието, в т.ч. родителите, да са позиционирани поне на 1,5 м разстояние от учениците и учителите, и един от друг.
  4. Всички присъстващи на тържественото изпращане са задължени да спазват противоепидемичните мерки, разпоредени от министъра на здравеопазването.
  5. Да не се допуска физически контакт между участниците в тържеството, например ръкостискания, прегръдки и т.н. Да се насърчат учениците да измислят иновативни начини за поздрав по случай завършването на средното си образование без осъществяване на физически контакт.
  6. Всяко училище да изготви собствен сценарий за провеждане на тържеството по изпращане на зрелостниците, като оптимизира времетраенето му. В същия ден училището би могло да връчи и наградите на учениците, които имат принос за развитието на училищния живот и на училищната общност при спазване на същите правила.
  7. Тържеството за изпращане на випуск 2019/2020 година може да се предава онлайн, за да стане достояние на всички ученици, педагогически специалисти и непедагогически персонал на училището, както и на родителите, и да ги направи съпричастни към ритуала.
  8. Училищата, които планират организирането на тържествени изпращания при спазване на посочените по-горе правила, са длъжни да уведомят началника на съответното регионално управление на образованието.