Визита Румъния - Visit to Romania

 

Работна среща в Румъния и техните прекрасни впечатления.

Участници във работната среща:

Юлия Шивачева -учител по английски език в 15 СУ "Адам Мицкевич", координатор на проекта.

Даниела Парушева -учител по английски език в 15 СУ "Адам Мицкевич", участник в проекта.

Димана Гюзелева - ученик в 15 СУ "Адам Мицкевич", 7 а клас, участник в проекта.

Ива Латинова - ученик в 15 СУ "Адам Мицкевич", 7 б клас, участник в проекта.
Мая Василева - ученик в 15 СУ "Адам Мицкевич", 7 а клас, участник в проекта.
Денис Клинчев -ученик в 15 СУ "Адам Мицкевич", 7 б клас, участник в проекта.
Даниел Кутев -ученик в 15 СУ "Адам Мицкевич", 6 а клас, участник в проекта.

 

Еразъм + „ Developing educational techniques starting from regional context“.     Визита – Румъния, гр. Деж,

9 – 13. Февруари, 2020 г.

Даниела Димитрова Парушева

Аз започнах работа по проект „Developing educational techniques starting from regional context“ с голям интерес и желание. За мен беше изключително удоволствие да бъда част от екита на проекта в гр. Деж, Румъния.

Домакините от училище "Аврам Ланчу“ ни посрещнаха приятелски, с много радост и топлина. Те представиха своето училище, работни моменти от дейностите на учители и ученици. Най-трогателно за мен беше поздравът от най–малките – децата от предучилищна група.

Учениците имаха работна среща, където представяха себе си и своята държава.

Истинско удоволствие за всички нас беше концертът на децата от училището в град Деж.

В следобедните занятия учениците представиха своите презентации за училището, в което учат и града, в който живеят. Проведе се конкурс за лого на проекта.

Дните минаваха неусетно. Учениците се опознаваха, разговаряха, работеха колективно в групи. Учителите също се включваха активно в интересните занятия, подготвени от румънските колеги. Децата научаваха нови неща за държавите на своите приятели.

В следващите дни от визитата посетихме Музея на локомотива в град Деж, град Алба Юлия, където дъждовното време не ни попречи да видим забележителностите на града. Посетихме и солната мина в гр. Деж, където видяхме част от производствения цикъл на солта. Посетихме и град Клуж Напока.

Най-голяма радост за мен бяха децата, които с всеки изминал ден ставаха все по-близки, разговаряха, смееха се, работеха заедно. Позитивното и добро настроение беше неизменен спътник през цялото време на визитата. Тръгнахме си от град Деж с прекрасни спомени от приятелското отношение и удовлетвореност от съвместната работа с нашите партньори. С нетърпение очакавам следващата среща в София, България!

Workshop in Romania and their wonderful experiences.

Participants in the workshop:

Yulia Shivacheva - English teacher at 15 High Shcool "Adam Mickiewicz", project coordinator.

Daniela Parusheva - English teacher at 15 High Shcool "Adam Mickiewicz", participant in the project.

Dimana Guzelev is a student in 15 High Shcool"Adam Mickiewicz", 7th a grade, participated in the project.
Iva Latinova - a student in 15 High Shcool "Adam Mickiewicz", 7th b grade, participated in the project.
Maya Vasileva - a student in 15 High Shcool "Adam Mickiewicz", 7th a grade, participated in the project.
Denis Klinchev - a student in 15 High Shcool "Adam Mickiewicz", 7th b grade, participant in the project.
Dаniel Kutev is a student in 15 High Shcool "Adam Mickiewicz", 6th a grade, participated in the project.

                        

                        Yulia Shivacheva - a teacher from Bulgaria.

 

Fantastic days in Romania.

   Our work meeting in  Dej, Romania was at the beginning of February. Surprisingly  the 3 schools from our project were travelling  from Istanbul  on  the same plane. We called it –plane of „ Erasmus +“.

Diana was waiting for us at the airport so we could reach  Dej quickly.

We  stayed in the sport center, so all the time we were togethеr               ( students and teachers ).

On the next day we went to school. All partners from Romania, Poland, Bulgaria, Sicily and Turkey met together. We had a warm Welcome from Romanian teachers and students. Every day we had a lot of work at school.

All students prepared  different presentations : Logo of our project ,My town , My school and others .

Over the next days we visited a lot of interesting places .We liked our trips to Locomotive  trains, Salt mine. We were very impressed.

We had the chance to see the city  Cluj (Napoca ) and an ancient town Alba Iulia. There we took a lot of photos of these magnificent places.

Visiting the Town Library was an awesome idea. We could see the treasure of million books. Mostly we liked  the lilliputian  books.

On Friday,7-th February, students and teachers had a Festive dinner. We had a great time all together. All partners  danced together   and playing music from each country was a lot fun.

All  the time  our  hostess  Diana and her colleagues were with  us .They were very kind ,nice and helpful. They always answered our endless questions with great patience.

So finally we want to say , that  we had a great time in Romania. We liked everything : Romanian  traditions, music,  dances , delicious food and of course nice people.  Thank you for these fantastic days !  We are glad to be part in this great  project !                                                                       And now we are waiting for you in  Bulgaria !!!

 

Erasmus + "Developing educational techniques starting from regional context".   Visit - Romania, Dej, 9 - 13. February, 2020.

Ву Daniela Dimitrova Parusheva

I started working on the project "Developing educational techniques starting from regional context" with great interest and desire.

It was a great pleasure for me to be part of the project team in Dej, Romania.

The hosts from Abram Lancu School welcomed us friendly and warmly.

The students had a workshop where they presented themselves and their country.

A real pleasure for all of us was the concert of the children from the school in Dej.

In the afternoon, students performed their presentations about the school in which they study and the city in which they live. A project logo competition was held.

The days passed unnoticed. Students  got to know each other, talked and worked in groups. Teachers were also actively involved in interesting classes prepared by Romanian colleagues. The children learned new things about their friends' countries.

In the following days, we visited the Locomotive Museum in the city of Dej, the city of Alba Iulia, where the rainy weather did not stop us from seeing the sights of the city. We also visited the salt mine in Dej, where we saw part of the production cycle of salt. We also visited the town of Cluj Napoca.

The biggest joy for me were the children, who became closer and closer every day, talking, laughing, working together. The positive and good mood was a constant companion throughout the visit. We left the city of Dej with wonderful memories of friendship and satisfaction with working with our partners. I’m looking forward to the next meeting in Sofia, Bulgaria!

 

 

MY HOLIDAY IN ROMAN - Maya Vasileva

 

I was in the second biggest town in Romania-Cluj( Napoca ). Our partners school was in Dej. The town is  beautiful and really interesting. I saw different places. I saw the sights and buildings. One museum of old trains was really big and very interesting for me. I was impressed of salt mine. There we  saw how people made salt and  package it. They were really kind and gave to us two kilograms salt. Romanian meal is  very delicious ,we liked it very much. The students showed us  traditional costumes  and a great concert. At school  their children wore uniforms. We spoke in English all the time and made a lot of new friends. This holiday was wonderful for me.

                                                    

From 02/02/2020 to 08/02/2020 we were in the city of Dej, Romania. On the first day, the Romanian hosts showed us their school and we played ice breaking games  to know each other. We had a lot of fun. Representatives from all countries presented their city and school, as well as their logo for the project. All the logos were very beautiful and the presentations were interesting. There was a nice welcome for us, the guests. There was a dance program with folk and contemporary dances. Our hosts performed great.

The next day we went to the train museum near Dej. It was very interesting. We saw locomotives  and wagons of different sizes. We were able to get into some locomotives and wagons and see them inside. Then we went to school again where we played various educational games and had a math lesson.  All the children worked  hard .

On the third day we visited the city of Alba Iulia. The city was amazing. We visited some very interesting churches and history museums there.  Then we went to school in Alba Iulia. There teachers divided us into teams and each team had to present the history of the state and our Constitution Republic.. Again our hosts performed great.

On the fourth day we visited the salt mines near Dej. We saw how salt is packaged. After that we took a stroll in downtown Dej. We visited the Museum of History and several interesting churches. In the afternoon we returned to the school, where we were given certificates for our participation in the project . Then hosts gave us a break before the party for the children in the school lounge. The party was awesome. We had a lot of fun. 

The fifth and final day we went  to Cluj Napoca. There we visited  the oldest  library and the collection of small books. The collection was great. Then they let us a few hours to buy souvenirs and have a look. 

I hope that our partners will like our country and we will have a great time together again.

 

Dimana Gyuzeleva - Bulgaria

 

When we arrived in Dej, we were accommodated in a sportcenter  . The next day we went to school. There we met  with other students from our partner countries. From the very first day I liked them. They were kind and respectful people. All the students wore uniforms and were very nice to us. The next few days we worked hard on the project.  It was funny when we were in workteams  doing different tasks of our  project. We looked many beautiful and interesting sights. I was very impressed with the city Alba Iulia.

The old buildings with their huge size made me feel great. The Cluj’s second largest library was also unique. For the first time I saw so many books on the same place .

The food was delicious . It was also interesting for us to see the potatoes on the pizza, because we don’t cook it that way.

I am very glad,that  I had the opportunity to participate in the project, met many interesting people and  visit fantastic places. Thank you for your hospitality !!!

I will  be happy if you visit my country. Thank you for everything!!!

 

Снимки от визитата:

1. На път за гр. Деж - https://drive.google.com/drive/folders/1kcvGaQ_Nir2lcy26CHCyNXl_fXTlaeFb?usp=sharing

2. Град Деж -посрещане -  https://drive.google.com/drive/folders/1kcvGaQ_Nir2lcy26CHCyNXl_fXTlaeFb?usp=sharing

3. Училище - Avram Lancu - https://drive.google.com/drive/folders/1LwVRJIC3N7NAWdlvher94vrpKCKmmk4V?usp=sharing

4. Концерт - https://drive.google.com/drive/folders/1tHNFYjZexY4wA6yMj9up-ShHnwyOBrxg?usp=sharing

 5. Работна среща 03.02.2020 - https://drive.google.com/drive/folders/1tHNFYjZexY4wA6yMj9up-ShHnwyOBrxg

 6. Посещение на Музея на локомотива - 04.02.2020 г. - https://drive.google.com/drive/folders/1zsP-Lg1IXk_2dIY3LxOd5bCRxgKRVpBk?usp=sharing

 7. Работна среща - 04.02.2020 - https://drive.google.com/drive/folders/1zsP-Lg1IXk_2dIY3LxOd5bCRxgKRVpBk?usp=sharing

8. Екскурзия в гр. Алба Юлия -05.02.2020 г. - https://drive.google.com/drive/folders/1FZPIa6Q05xofAx1VKrhIiH5YOSR47OOm?usp=sharing

9. Музея на историята - Алба Юлия - https://drive.google.com/drive/folders/1WXK_LhQpHqLLm3hKLDOYfe4w4BOmj403?usp=sharing

10. Солна мина - гр. Деж - https://drive.google.com/drive/folders/1IyV0yyl5C0ztEYQ1zhJOx2rGpb-WL080?usp=sharing

11. Работна среща - 06.02.2020 г. - https://drive.google.com/drive/folders/1tnlz3So7H53ZWbZGiNW4Qqt6kZoflolg?usp=sharing

12. Връчване на сертификати - https://drive.google.com/drive/folders/1rHrkXbJf92frFgQhw2do3HH8nW7B7CIB?usp=sharing

13. Клуж Напока - https://drive.google.com/drive/folders/1DX67hYLnmA8L_dH5cj0MpzIAa_CXaBhP?usp=sharing

14. Тържествена прощална вечер - https://drive.google.com/drive/folders/1tkP0aHEfaaPYXB7QHYpcRASaYqC1Yq8P?usp=sharing